Zásady zpracování osobních údajů v mobilní aplikaci Langica

Jak nakládáme s vašimi údaji, pokud používáte naší mobilní aplikaci aneb zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“)

Tyto Zásady upravují pravidla pro shromažďování a zpracování osobních údajů prostřednictvím mobilní aplikace „Langica“, kde správcem osobních údajů je společnost Langica se sídlem Kozí 12, Praha 1 (dále jen „Správce“).

Zpracovávané osobní údaje

Správce v rámci provozování aplikace určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Správce na základě vašeho předchozího souhlasu shromažďuje, zpracovává, uchovává a chrání osobní údaje Uživatelů v následujících kategoriích:

Jméno

Příjmení

E-mail

Účely a důvody zpracování

Správce zpracovává výše uvedené osobní údaje za účelem ​umožnění využití funkcí aplikace uživatelem, především pro vytvoření uživatelského účtu, který slouží k zobrazení historie a sbírání bodů za využívání aplikace. Tyto údaje nejsou nikam dál šířeny ani marketingově využívány.

Doba zpracování

Osobní údaje zpracovávané pro účely využití aplikace jsou uchovávány po dobu existence uživatelského profilu. ​V případě, že uživatel odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a pro další zpracování dotčených osobních údajů neexistuje jiný zákonný důvod, údaje budou bez zbytečného odkladu smazány.

Způsob zpracování

Správce chrání osobní údaje v souladu s právními předpisy a zpracovává je sám a to výlučně v souladu s účelem, pro který tyto osobní údaje shromáždil.

Zpracovatelé osobních údajů

Uživatel bere tímto na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že osobní údaje mohou být zpracovávány i prostřednictvím třetích osob, a to za podmínek uvedených v těchto zásadách. Správce využívá hosting společnosti Wedos.cz a k údajům mají také přístup programátoři správce.

Ochrana osobních údajů

Správce vynakládá úsilí k dosažení vysokých standardů ochrany osobních údajů vyžadovaných právními předpisy. Veškeré operace zpracování osobních údajů jsou prováděné s náležitým zabezpečením proti odcizení, ztrátě, změně či zneužití. Zpracovatelé a zaměstnanci Správce přicházející do kontaktu s osobními údaji jsou vždy vázáni povinností mlčenlivosti.

Veškeré osobní údaje zpracovávané v elektronické podobě jsou uchovávané na zabezpečených serverech zpracovatelů správce. V případě, že dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, správce ohlásí tuto skutečnost příslušnému dozorovému úřadu a provede opatření k minimalizaci důsledků.

Práva uživatele

Dle Právních předpisů má každý subjekt osobních údajů právo:
- souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat;
- požadovat po výše uvedeném správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává a žádat jejich kopii;
- vyžádat si přístup k těmto údajům
- žádat výmaz všech nebo některých osobních údajů;

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek týkajících se ochrany osobních údajů se můžete obrátit na správce na emailové adrese ​info@langica.com.

Na této adrese l​ze uplatnit práva uživatele týkající se správce, zejména odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů nebo požádat o aktualizaci či výmaz osobních údajů.

Účinnosti

Tyto zásady jsou účinné dnem 1. 9. 2018 a správce si vyhrazuje právo kdykoliv obsah zásad změnit, přičemž o případných změnách bude informovat na webových stránkách.